vrijdag 28 mei 2021

Parels in de Wachau (7)

Vorig najaar (2020) meegebracht uit Oostenrijk ...
(For the bigger version, click at the drawing)

Aggsbach Charterhouse - a former Carthusian monastery in Aggsbach Dorf  (Schönbühel - Wachau, Austria) - sketched on location by Linda S. Leon 


 ONCE THE HOME OF CARTHUSIAN MONKS

DRAWN ON LOCATION
IN MY SKETCHBOOK
15/21 CMWATCH THE COMPLETE SERIES HERE

BEKIJK HIER DE HELE REEKS
vrijdag 21 mei 2021

Parels in de Wachau (6)

Vorig najaar (2020) meegebracht uit Oostenrijk ...
(For the bigger version, click at the drawing)


Melk Abbey - Der Wachau (AU)  - watercolor, sketched on location with some notes from my travel diary - by Linda S. Leon
 

WATERVERF-  EN GRAFIETSCHETS
MET NOTITIES UIT MIJN REISDAGBOEK
GEPENSEELD OP LOCATIE
21 / 15 CMFew things enchant me more than ancient libraries, old books and manuscripts.
Each year we passed Melk, traversing Austria on our journeys to Hungary, Slovenia or Csech Republic I wished we had time to stop and visit the famous library of the abbey.

This year I finaly had the opportunity to pay a visit. Though it was beautiful, my expectations obviously had grown far too high...
A few years ago I saw the library of Panonhalma Archabbey near Györ in Hungary and in comparison, that one is far more intresting, as 360,000 books in its collection – top to bottom on two floors are accesible and many manuscripts - among them the calligraphed abbey’s charter, from 1055 -  are exhibited in display cases, while only a small collection of the library of Melk abbey is open for public and from the books shown there, we could only see the back.

Can you blame me for feeling like I was leaving a little empty-handed...?
Nevertheless, the Abbey itself  made up for that, by offering me this magnificent view to paint ...
WATCH THE COMPLETE SERIES HERE

BEKIJK HIER DE HELE REEKSvrijdag 14 mei 2021

Parels in de Wachau (5)

Vorig najaar (2020) meegebracht uit Oostenrijk ...
(For the bigger version, click at the drawing)

Schloss Schönbühel a/d Donau, sketched on location with graphite pencil  by Linda S. LeonSCHLOSS SCHÖNBÜHEL

GRAPHITE IN MY SKETCHBOOK
29,7/21 CM


EEN SNUIFJE GESCHIEDENIS...

Slot Schönbühel is een kasteel gelegen te Schönbühel-Aggsbach, een stadje onder Melk op de rechteroever van de Donau. Het dateert uit de vroege twaalfde eeuw.

Het werd gebouwd op een rots, bij benadering 40 meter boven het waterpeil van de Donau.
Mogelijk werd het gebouwd op de fundamenten van een Romeins fort. Met de bouw van het kasteel zelf, werd begonnen in de vroege 12de eeuw door Marchwardus de Schoenbuchele die er oorspronkelijk een verdedigingsburcht van maakte. Toen zijn erfgenaam en laatste telg van de familie, Ulrich von Schonpihel overleed aan het begin van de 14de eeuw, stierf met hem, meteen ook dit adellijke geslacht.  Het kasteel werd daarop voor korte tijd eigendom van Conrad von Eisenbeutel en kwam vervolgens in het bezit van de Abdij van Melk.
In 1396 verkocht deze het aan de broeders Caspar en Gundaker von Starhemberg. De Starhemberg familie hield het voor meer dan 400 jaar in haar bezit, maar liet het mettertijd vervallen.

In 1819 verkocht Prins Ludwig Josef von Starhemberg het samen met het Kasteel van Aggstein aan Graaf Franz von Beroldingen, die het renoveerde en deels herbouwde, zodat het vanaf 1821 weer bewoonbaar werd.

In 1930 werd het landgoed aangekocht door Graaf Oswald von Seilern und Anspang, de oudere broer van de kunsthistoricus en verzamelaar Antoine Seilern, die er in het familiegraf begraven ligt.  SOME HISTORY

Schloss Schönbühel is a castle in the Lower Austrian town of Schönbühel-Aggsbach, below Melk on the right bank of the Danube. The origins of the castle date from the early 12th century.

The castle is built on rock approximately 40 metres (130 ft) above the level of the river Danube. A Roman fortress may have stood there before. The castle was begun in the early 12th century by Marchwardus de Schoenbuchele as a defensive fortress. When his descendant Ulrich von Schonpihel died at the beginning of the 14th century, the family was extinguished. The castle was briefly owned by Conrad von Eisenbeutel, and then by the Abbey of Melk. In 1396 it was sold to the brothers Caspar and Gundaker von Starhemberg. It remained in the Starhemberg family for more than 400 years, but fell into disrepair.

In 1819 Prince Ludwig Josef von Starhemberg sold it, together with the castle of Aggstein, to Count Franz von Beroldingen, who had it renovated and partially rebuilt, so that by 1821 it was again habitable.

In 1930 the Schönbühel estate was sold again, this time to Count Oswald von Seilern und Aspang, older brother of the collector and art  historian Antoine Seilern.WATCH THE COMPLETE SERIES HERE

BEKIJK HIER DE HELE REEKS
dinsdag 4 mei 2021

Parels in de Wachau (4)

Vorig najaar (2020) meegebracht uit Oostenrijk ...
(For the bigger version, click at the drawing)
Der pranger in Dürnstein /The pillory of Dürnstein sketched on location by Linda S. Leon

(*) DER PRANGER
(AND ON THE TOP OF THE HILL, THE RUIN OF CASTLE DÜRNSTEIN)

GRAPHITE IN MY SKETCHBOOK
29,7/21 CM

 

Een "beknopte" historie van een klein stadje / A "small" history of a little town

Dürnstein is een klein stadje in de Wachau, dat een rol toebedeeld kreeg  in 'Oorlog en Vrede',  één van de populairste literaire werken van Tolstoj..., maar ook in de verhalen van 'Robin Hood'.
Je kunt je afvragen hoe deze stad, met minder dan 400 zielen, in die verhalen, uit zo van elkaar verschillende  culturen, terechtkwam. Het antwoord is eenvoudig: twee belangrijke gebeurtenissen uit de Europese geschiedenis zijn verbonden met Dürnstein.

Dürnstein is a small town in the Wachau, which was given a place in one of the most popular literary works of Tolstoy : ‘War and Peace’..., but also in the tales of ‘Robin Hood’.
You may ask yourself how this town with less than 400 souls ended up in these stories from such different cultures. The answer is pretty simple - two very important events of European history are connected with Dürnstein.

De verhalen van Robin Hood en Koning Richard I (Richard Leeuwenhart)

Koning Richard I wordt herinnerd als een van de grootste en meest gerespecteerde koningen van Engeland, hoog opgeleid en getraind in ridderlijkheid, was hij geliefd bij zijn bevolking en befaamd als groot krijger en centraal commandant van de christelijke legers tijdens de Derde Kruistocht. We kennen ook allemaal de verhalen van de legendarische heldhaftige boef Robin Hood, die  de overweldiger van de troon, prins John Lackland, bevocht in afwachting dat zijn meester en de enige rechtmatige koning Richard Leeuwenhart terug zou keren van de kruistochten. Deze zat echter opgesloten en volgens de legende, verborgen voor het publiek, omdat het toentertijd verboden was om kruisvaarders in hechtenis te nemen.

Op zijn terugweg van de Derde Kruistocht uit het Heilige Land verging zijn schip  en moest hij de landroute door Midden-Europa nemen. In de buurt van Wenen werd hij ingerekend door de hertog van Oostenrijk Leopold V, die hem beschuldigde van samenzwering voor de moord op zijn neef Conrad van Montferrat en hem naar het kasteel van Dürnstein bracht, waar hij de daaropvolgende maanden werd vastgehouden.

Volgens de legende wist aanvankelijk niemand in zijn koninkrijk waar hij was. Daarom werd de minnestreel Blondel, op speurtocht gestuurd en reisde tevergeefs door heel Europa. Op weg naar huis door Oostenrijk vernam hij echter dat er een gevangene met een geheime identiteit in het kasteel Dürnstein streng werd bewaakt. Hij vermoedde dat het zijn koning wel eens zou kunnen zijn. Hij zag een klein getralied raam hoog op de kasteelmuur en begon eronder het lied te zingen dat slechts zij beiden kenden. De stem uit het raam antwoordde met het refrein. Zo wist Blondel dat zijn koning zich achter deze tralies bevond.

Dit deel van de geschiedenis heeft veel legendes voortgebracht, en zorgde ervoor dat Kasteel Dürnstein indirect in de Engelse folklore terecht kwam en vervolgens in films, opera en literatuur. Zelfs de verhalen van Robin Hood zijn rond de opsluiting van Richard Leeuwenhart geweven. 

Het kasteel is vandaag de dag een ruïne, maar kan nog wel worden bezocht.

PS :  Omdat de gevangenneming van een kruisvaarder in strijd was met het publiekrecht werd het wangedrag van de Oostenrijkse hertog en de keizer van het Heilige Roomse Rijk bestraft door de paus met ëxcommunicatie, daarop werd Richard overgedragen aan Hendrik VI, de keizer van het Heilige Roomse Rijk, die een enorm losgeld van 150.000 mark, twee of drie keer het jaarinkomen voor de Engelse Kroon, als borgsom vroeg. Na het innen van dit losgeld uit de geconfisqueerde gouden en zilveren schatten van de kerken en belastingen werd Richard Leeuwenhart vrijgelaten.

Tales of Robin Hood and King Richard I (Richard Lionheart)

King Richard is remembered as one of the greatest and the most respected kings of England, highly educated and trained in chivalry. He was loved by his people and remembered as a great warrior and the central commander of the Christian armies during the Third Crusade.

And surely everyone heard about the legendary heroic outlaw Robin Hood who fought the evil usurper of the throne, Prince John Lackland,  pending until his master and the only rightful King Richard Lionheart returned from the Crusades. However, Richard was held prisoner and according to the legend, hidden from the public because, it was forbidden to capture crusaders. 

On his way back from the Holy Land after this Third Crusade , his ship was wrecked, and he was forced to take the land route through central Europe. Near Vienna, he was captured by the Duke of Austria Leopold V, under the accusations of conspiring for the murder of his cousin Conrad of Montferrat and was taken to Dürnstein Castle, where he was kept for the next few months.

The legend goes that at first no one in his kingdom knew where he was. So, the minstrel named Blondel was sent to search for him, but invain. On his way home through Austria though, he learned that there was a prisoner with a secret identity who was tightly guarded in the Castle Dürnstein. He suspected that it could be his king. He discovered a small barred window high upon the castle wall and started to sing a song beneath this window. It was a song only known  by both of them, and as the voice from above responded by singing the refrain, he knew he had found his King.

This is how Dürnstein Castle indirectly ended up in the English folklore, and subsequently featured in films, literature and even an opera. The castle is today in ruines but still can be reached by a short hike from the town centre.


Oorlog en vrede

In dit meesterwerk uit de Russische literatuur speelt een volledig hoofdstuk zich af in Dürnstein : m.n. 'De Slag om Dürenstein', tijdens de Napoleontische oorlogen, waarbij de strijdkrachten van de Russische en Oostenrijkse legers een Franse divisie in de val lokten en "versloegen", wordt gevierd in Tolstojs roman. Deze epische slag was niet gepland, en de troepen liepen per ongeluk op elkaar, maar het werd wel één van de zeldzame nederlagen van Napoleon. De stoffelijke resten van bijna 5000 mensen zijn begraven in een crypte op de lokale begraafplaats in Dürnstein. Er is ook een gedenkteken voor de Slag bij Dürnstein, net buiten de stad.

Maar niet enkel om zijn  rijke geschiedenis is deze stad aantrekkelijk om te bezoeken, maar ook vanwege de charmante middeleeuwse architectuur en de schilderachtige landschappen eromheen. De smalle geplaveide straatjes, met z'n kleine winkeltjes , herbergen en cafés zorgen voor een betoverende  sfeer. Dürnstein wordt gedomineerd door de blauwe kerktoren gelegen aan de oever van de Donau. De toren maakt deel uit van de voormalige abdij Dürnstein, die aan het einde van de 18e eeuw in opdracht van keizer Jozef II werd opgericht en met zijn blauw-witte kleur als symbool van de Wachau wordt beschouwd. 

War and Peace

This masterpiece of Russian literature has an entire chapter taking place in Dürnstein. The famous battle of the Napoleonic wars ‘The Battle of Dürenstein’, where combined forces of the Russian and Austrian armies trapped a French division and "defeated" them, is celebrated in Tolstoy’s novel. This epic battle wasn`t planned, and the troops ran accidentally into each other, but it was one of the rare defeats of Napoleon. The remains of approximately 5000 people are buried in a crypt at the local cemetery in Dürnstein. There is also a memorial for the Battle of Dürnstein, just outside of town.

Not only  for its rich history this town is worth a visit, but also because of the charming medieval architecture and scenic landscapes surrounding it. The small cobbled streets, with a lot of shops, inns and cafes are providing a magical atmosphere. Dürnstein is dominated by the blue church tower located directly at the riverbanks of the Danube. The tower is a part of the former Dürnstein Abbey, which was dissolved by order of Emperor Joseph II in the late 18th century, and with its blue and white colouring is considered the symbol of the Wachau. WATCH THE COMPLETE SERIES HERE

BEKIJK HIER DE HELE REEKS( Op speciaal verzoek van Björn Roose ^^)

(*) Een schandpaal (Duits : Pranger) is een gerechtspaal, geselpaal of kaak waaraan men vroeger, iemand als strafmaatregel vastbond en te kijk stelde. Naast een schandpaal bestaat ook het schandblok.

( On special request of Björn Roose ^^) 

(*) A pillory (German: Pranger) is a device formerly used for publicly punishing offenders.